Hoe verloopt de goedkeuring door de Vlaamse Regering van de oprichting van een autonome verzorgingsinstelling?

Hoe verloopt de goedkeuring door de Vlaamse Regering van de oprichting van een autonome verzorgingsinstelling?

1.1 Wie dient het dossier in?

Het OCMW van de gemeente waar de zetel van de vereniging gevestigd is, dient het dossier in.

1.2 Wat dient het OCMW in ?

Het OCMW dient volgende documenten in als één dossier:

  • het gemotiveerd besluit van de raad of de raden voor maatschappelijk welzijn van de OCMW’s tot oprichting van de vereniging;
  • de vraag van het OCMW aan de Vlaamse Regering om dit besluit van de OCMW-raad (of de besluiten van de OCMW-raden) goed te keuren;
  • de ontwerpstatuten van de vereniging, samen met de bijlagen waarnaar de statuten verwijzen en die daarom volledig deel uitmaken van de statuten, zoals goedgekeurd door de OCMW-raad;
  • de beslissing tot deelname van eventuele andere deelgenoten.

1.3 Hoe dient het OCMW de stukken in?

Het OCMW dient alle documenten in als één dossier via het Digitaal Loket voor Lokale Besturen.

1.4 Wanneer start de goedkeuringstermijn?

De termijn van 90 dagen waarbinnen de Vlaamse Regering de beslissing moet goedkeuren, start op de eerste dag na de dag dat het dossier via het digitaal loket is ingediend.

1.5 Wie maakt het ministerieel besluit bekend in het Belgisch Staatsblad?

Het Agentschap Binnenlands Bestuur maakt het besluit van de minister bekend in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

1.6 Wie maakt de statuten bekend?

Na ontvangst van het goedkeuringsbesluit van de minister maakt de vereniging haar statuten (en de eventuele wijzigingen daarvan) in zijn geheel bekend in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en bezorgt ze een afschrift van de authentieke akte met de statuten aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

1.7 Wanneer gaat de duur van de vereniging in?

De duur van de vereniging gaat in op de datum van het verlijden van de authentieke akte, tenzij de statuten anders bepalen. De vereniging bezorgt daarom een afschrift van de authentieke akte aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.