Hoe verloopt de goedkeuring door de Vlaamse Regering van de beslissing tot wijziging van de statuten van een ziekenhuisvereniging?

Uitgebreide vraag

Hoe verloopt de goedkeuring door de Vlaamse Regering van de beslissing tot wijziging van de statuten van een ziekenhuisvereniging?

Antwoord

1.1 Wie dient het dossier in?

Elk OCMW dat deelgenoot is van de ziekenhuisvereniging dient een dossier in.

1.2 Wat dient het OCMW in ?

Het OCMW dient volgende documenten in als één dossier:

 • het gemotiveerd besluit van het OCMW tot instemming met de beslissing van de algemene vergadering van de ziekenhuisvereniging tot het wijzigen van de statuten van de vereniging;
 • de vraag van het OCMW aan de Vlaamse Regering om dit besluit goed te keuren;
 • de principiële beslissing van de algemene vergadering tot het wijzigen van de statuten;
 • de ontwerpstatuten van de vereniging samen met de bijlagen waarnaar de statuten verwijzen en die daarom volledig deel uitmaken van de statuten, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering;
 • een duidelijke, artikelsgewijze opsomming van de wijzigingen
  • in het besluit en/of
  • in de statuten met duidelijk aangeduide wijzigingen (wijzigingen bijhouden) en/of
  • in een concordantietabel met naast elkaar de oorspronkelijke en de gewijzigde artikels;
 • dit besluit tot voorafgaande instemming van iedere deelgenoot met de beslissing van de vereniging is ook vereist indien de vereniging beslist tot:
  • de verlenging van de duur van de verenging;
  • de ontbinding van de vereniging;
  • de uitsluiting van deelgenoten;
  • de toelating van nieuwe deelgenoten tot de vereniging.

1.3 Hoe dient het OCMW de stukken in?

Het OCMW dient alle documenten als één dossier via het Digitaal Loket voor Lokale Besturen.

1.4 Wanneer start de goedkeuringstermijn?

De termijn van 90 dagen waarbinnen de Vlaamse Regering de beslissing moet goedkeuren, start op de eerste dag na de dag dat het dossier via het digitaal loket is ingediend.

1.5 Wie maakt het ministerieel besluit bekend in het Belgisch Staatsblad?

Het Agentschap Binnenlands Bestuur maakt het besluit van de minister bekend in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

1.6 Wie maakt de statuten bekend?

Na ontvangst van het goedkeuringsbesluit van de minister maakt de vereniging de wijzigingen aan haar statuten in zijn geheel bekend in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en bezorgt een afschrift van de authentieke akte met de gewijzigde statuten aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.