Hoe verloopt de goedkeuring door de Vlaamse Regering van de beslissing tot wijziging van de statuten van een welzijnsvereniging?

Hoe verloopt de goedkeuring door de Vlaamse Regering van de beslissing tot wijziging van de statuten van een welzijnsvereniging?

1.1 Wie dient het dossier in?

De welzijnsvereniging dient het dossier in.

1.2 Wat dient de vereniging in?

De vereniging dient volgende documenten in als één dossier:

 • het gemotiveerd besluit van de algemene vergadering van de welzijnsvereniging tot het wijzigen van de statuten van de vereniging;
 • de vraag van de vereniging aan de Vlaamse Regering om dit besluit van de vereniging goed te keuren;
 • de ontwerpstatuten van de vereniging, samen met de bijlagen waarnaar de statuten verwijzen en die daarom volledig deel uitmaken van de statuten, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering;
 • een duidelijke, artikelsgewijze opsomming van de wijzigingen
  • in het besluit en/of
  • in de statuten met duidelijk aangeduide wijzigingen (wijzigingen bijhouden) en/of
  • in een concordantietabel met naast elkaar de oorspronkelijke en de gewijzigde artikels;
 • een besluit tot instemming van iedere deelgenoot voorafgaand aan de beslissing van de vereniging tot het wijzigen van de statuten indien:
  • de statutenwijziging een verzwaring van de verplichtingen of een vermindering van de rechten van de deelgenoten teweegbrengt:
  • de statutenwijziging een verlenging van de duur van de vereniging inhoudt;
  • de vereniging beslist tot het toelaten van nieuwe deelgenoten tot de vereniging.

1.3 Hoe dient de vereniging de stukken in?

De vereniging dient alle documenten in als één dossier via het Digitaal Loket voor Lokale Besturen.

1.4 Wanneer start de goedkeuringstermijn?

De termijn van 90 dagen waarbinnen de Vlaamse Regering de beslissing moet goedkeuren, start op de eerste dag na de dag dat het dossier via het digitaal loket is ingediend.

1.5 Wie maakt het ministerieel besluit bekend in het Belgisch Staatsblad?

Het Agentschap Binnenlands Bestuur maakt het besluit van de minister bekend in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

1.6 Wie maakt de statuten bekend?

Na ontvangst van het goedkeuringsbesluit van de minister maakt de vereniging de wijzigingen aan haar statuten in zijn geheel bekend in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en bezorgt een afschrift van de authentieke akte met de gewijzigde statuten aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.