Zijn dadingen mogelijk bij de overgangsregeling decretale graden?

Antwoord

Het decreet lokaal bestuur grijpt niet in op de bestaande mogelijkheid om dadingen met personeelsleden af te sluiten. Overeenkomstig artikel 41, tweede lid, 17° DLB blijft het aangaan van dadingen met personeelsleden naar aanleiding van een beëindiging van het dienstverband een delegeerbare bevoegdheid in hoofde van de gemeenteraad uitmaken. Deze bepaling treedt echter pas vanaf 1 januari 2019 in werking. Vóór die datum gelden in dat verband artikel 43, §2, 19°, Gemeentedecreet en artikel 52, tweede lid, 21° OCMW-decreet.