Wie woont de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn bij na de aanstelling van de algemeen directeur in 2018 ? Wie woont de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn bij na 1 augustus 2018, indien de gemeenteraad de functie van algemeen directeur nog niet invulde ?

Antwoord

De algemeen directeur oefent vanaf zijn/haar aanstelling alle taken en bevoegdheden uit die in de diverse regelgevingen, waaronder het OCMW-decreet aan de gemeente- en OCMW-secretaris zijn toevertrouwd. Overeenkomstig artikel 87, §1 OCMW-decreet woont de OCMW-secretaris de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn bij, hetgeen aan de algemeen directeur zal toekomen vanaf de aanstelling.

MvT: "De nieuwe (waarnemende) functiehouder neemt op 1 augustus 2018 alle ambtsbevoegdheden van de secretarissen en/of financieel beheerders over."

Indien de gemeenteraad op 1 augustus 2018 geen algemeen directeur aanstelde, wordt vanaf deze datum een waarnemend algemeen directeur van rechtswege aangesteld. Dit neemt niet weg dat de gemeenteraad zelf voor deze datum een waarnemend directeur kan aanstellen. De waarnemend algemeen directeur oefent ongeacht de wijze van aanstelling (beslissing gemeenteraad vs. van rechtswege) alle bevoegdheden uit van de algemeen directeur, zodat de waarnemend algemeen directeur de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn dient bij te wonen.