Welke voorwaarden legt het Vlaams parlement op aan de lokale besturen om het voorstel tot fusie al dan niet goed te keuren?

Vraag

Welke voorwaarden legt het Vlaams parlement op aan de lokale besturen om het voorstel tot fusie al dan niet goed te keuren (bijvoorbeeld m.b.t. de inspraak van en dialoog met de burger)?

Antwoord

De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord 2014-2019 expliciet geopteerd voor vrijwillige fusies van gemeenten. De decreetgever heeft deze lijn gevolgd in het fusiedecreet door geen criteria of zware vormvereisten voor fusies op te leggen. De Vlaamse overheid kiest dus voor lokale autonomie en doet geen opportuniteitscontrole op voorgestelde fusies.

Het fusiedecreet biedt wel het kader waarbinnen vrijwillige fusies mogelijk zijn. Artikel 6, 2° stelt bijvoorbeeld dat de samenvoeging van aangrenzende gemeenten tot twee of meer nieuwe gemeenten, die gepaard gaat met de opsplitsing van een of meer van die aangrenzende gemeenten, mogelijk is. Het aantal nieuwe gemeenten dat zo ontstaat, moet wel kleiner zijn dan het aantal oorspronkelijke gemeenten.

Vanuit het principe van de lokale autonomie bevat het fusiedecreet geen vereisten op het vlak van burgerparticipatie. De besturen bepalen zelf of en in welke mate ze de burgers bij het fusietraject betrekken.