Welke salarisschaal krijgt de secretaris/financieel beheerder die bij overgang in een terugvalfunctie wordt geplaatst?

Antwoord

De secretaris/financieel beheerder die is aangesteld in de terugvalfunctie behoudt in elk geval zijn salarisschaal, zolang het salaris op basis daarvan gunstiger is dan het salaris dat hij zou krijgen na de inschaling in de nieuwe functie.

Bij de terugval in een “passende functie”, zal het bestuur autonoom vaststellen welke functie passend is. Indien het om een functie gaat die bestaat binnen het bestuur, volstaat het dat de aanstellende overheid de gewijzigde functie met de bijhorende salarisschaal vaststelt. Indien het om een nieuwe functie gaat, is een aanpassing van de plaatselijke rechtspositieregeling noodzakelijk. De raad zal de nieuwe salarisschaal vaststellen binnen de grenzen van de huidige besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de rechtspositieregeling (BVR RPR). Een restrictie daarbij is dat de salarisschaal niet hoger mag zijn dan die van de algemeen directeur (artikel 111, §2 van het BVR RPR van 7 december 2007). 

Voor de terugval in een functie van adjunct-algemeendirecteur, is het bestuur gehouden aan hetgeen decretaal en bij BVR RPR is vastgesteld voor de organieke functie van adjunct-algemeendirecteur in een gemeente met meer dan 60.000 inwoners.

Voor de terugval in een functie van adjunct-financieeldirecteur gelden dezelfde regels als voor een terugval in een functie van adjunct-algemeendirecteur.