Welke gegevens moet een voorstel tot samenvoeging bevatten omtrent de kadastrale gegevens?

Vraag

Het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging bevat o.m. de kadastrale gegevens, waaruit de grenzen van de nieuwe gemeente blijken. Welke gegevens worden hier exact voor gevraagd? Een kaart waarop alle percelen die deel uitmaken van de nieuwe gemeente worden weergegeven, of eerder een lijst waarop alle kadastrale percelen gegevens staan opgelijst?

Antwoord

Artikel 347, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging ook de kadastrale gegevens bevat waaruit de grenzen van de nieuwe gemeente blijken.

Indien het om een samenvoeging gaat zoals bedoeld in artikel 344, 1° DLB (“de samenvoeging van het volledige grondgebied van twee of meer aangrenzende gemeenten tot een nieuwe gemeente zonder wijziging van de buitengrenzen”), dan kan in het beslissend gedeelte van het desbetreffend gemeenteraadsbesluit verwezen worden naar de huidige buitengrenzen van de samen te voegen gemeenten zoals opgenomen in het Kadaster.

Dit kan als volgt verwoord worden: ‘De grenzen van de nieuwe gemeente worden vastgesteld op de huidige buitengrenzen van de gemeente X en de gemeente Y zoals bijgehouden door de Administratie Opmetingen en Waarderingen binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën, waarbij de binnengrens tussen de samengevoegde gemeenten vervalt’.

Meer info