In welke concrete gevallen moet de overlegprocedure tijdens lopende zaken toegepast worden?

Vraag

In welke concrete gevallen moet de overlegprocedure tijdens lopende zaken toegepast worden? Voor alle zaken die de nieuwe gemeente bezwaren? Of enkel voor nieuw beleid dat de nieuwe gemeente bezwaart?

Antwoord

Het is de bedoeling en filosofie van de overlegprocedure om te vermijden dat de samengevoegde gemeenten in de periode die aan de fusie voorafgaat (vanaf het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging tot de effectieve samenvoegingsdatum) nog ingrijpende beslissingen zouden nemen die de nieuwe gemeente ernstig zouden kunnen bezwaren, vooral vanuit financieel oogpunt. Tijdens de periode van lopende zaken moeten de betrokken besturen een zekere terughoudendheid in acht nemen als ze beslissingen nemen die een belangrijke financiële impact kunnen hebben op de jaren na de samenvoeging. Om te vermijden dat de beslissing van één gemeente de nieuwe gemeente bezwaart (zonder dat de andere gemeente de kans krijgt zich over die beslissing uit te spreken) is in dat geval een overleg tussen de gemeenten verplicht.

Er moet dus over alle beslissingen die de lopende zaken overstijgen omdat ze een belangrijke (financiële) impact hebben in de jaren na de samenvoeging een overleg worden opgestart, tenzij ze dringend zijn of geen algemeen politiek belang hebben, voor zover ze de normale voortzetting of beëindiging zijn van een regelmatig ingezette procedure, ze voor de kritieke periode beleidsmatig zijn beslecht en de besturen ze zonder overhaasting kunnen afwerken.