Welke anciënniteit wordt bedoeld in artikel 584 over de waarnemend directeur? Ook anciënniteit in andere ambten en besturen? Wat indien beide titularissen evenveel anciënniteit hebben?

Antwoord

Het gaat vooreerst enkel om de anciënniteit "in de betrekking van secretaris" en "in de betrekking van financieel beheerder", ongeacht de gemeente of het OCMW waar deze betrekking werd uitgeoefend. Ook anciënniteit in de functie van secretaris of financieel beheerder in een ander bestuur telt mee. Andere voordien uitgeoefende betrekkingen worden niet meegerekend.

Mvt: "Het is de zittende secretaris met de meeste anciënniteit in dat ambt die dan waarnemer van rechtswege wordt."

Wat moet gebeuren als beide titularissen evenveel anciënniteit hebben, is niet geregeld. Het is belangrijk om mee te geven dat de decretale oplossing ex artikel 584 DLB (waarnemend algemeen/financieel directeur) pas in werking treedt als er geen titelvoerend algemeen directeur resp. financieel directeur aangesteld werd én de gemeenteraad zelf geen waarnemer heeft aangeduid. In de uitzonderlijke situatie dat beide functiehouders exact evenveel anciënniteit hebben, lijkt het aangewezen dat de gemeenteraad een waarnemend directeur aanduidt voor 1 augustus 2018.