Wat met lopende evaluatie- en tuchtdossiers voor de directeursfuncties ?

Antwoord

Artikel 588, §3, laatste lid DLB voorziet dat lopende tucht- en evaluatieprocedures ten aanzien van de nieuwe algemeen en financieel directeur verder afgehandeld worden overeenkomstig de bepalingen zoals deze golden voor de inwerkingtreding van de overgangsbepalingen van het DLB.

In de memorie van toelichting wordt bepaald dat deze procedures worden voortgezet, al dan niet door de (eventueel) nieuwe aanstellende en/of tuchtoverheid. De aanstelling als directeur kan immers een overdracht inhouden van het personeelslid van het OCMW naar de gemeente.

MvT: "Lopende tucht- en of evaluatieprocedures worden verder gezet volgens de regels van toepassing op het ogenblik van inwerkingtreding. Een tuchtvordering- en of evaluatieprocedure is uiteraard slechts lopende wanneer ze ook effectief is ingesteld. De aanstellende (en dus ook als tuchtoverheid) zal mogelijks niet meer de gemeenteraad, maar het college van burgemeester en schepenen zijn. Het is de ‘nieuwe’ bevoegde overheid die de procedure zal verderzetten (verjaringstermijn blijft gestuit), mits eerbied van de betreffende bepalingen. Zo zal mogelijks een nieuwe hoorzitting moeten worden georganiseerd."