Wat indien men op dit ogenblik als cumulerend secretaris via een dubbele aanstelling meer dan 130 % salaris geniet (bv. 75 % bij zowel gemeente als OCMW) ?

Antwoord

Artikel 581 DLB voorziet in een van rechtswege aanstelling als directeur bij de gemeente en dit met behoud van dienstverband. Met ‘dienstverband’ wordt op de aard van de tewerkstelling gedoeld (statutair, contractueel, mandaatfunctie).

MvT: "De functiehouder behoudt zijn dienstverband, wat betekent dat een mandaathouder bijvoorbeeld zijn contractvoorwaarden behoudt en de vastgestelde mandaatperiode blijft doorlopen."

De functiehouder wordt daarbij van rechtswege personeelslid van de gemeente. Dit houdt een beëindiging van de aanstelling bij het OCMW in, gezien de nieuwe directeur dit OCMW voortaan bedient als personeelslid van de gemeente.

MvT: "Door de invulling van rechtswege is hij of zij vanaf de inwerkingtreding de algemeen directeur of financieel directeur als personeelslid van de gemeente en bedient hij of zij in dat ambt zowel de gemeente als het OCMW. Indien het de secretaris of financieel beheerder van het OCMW betrof, houdt dit dus de overdracht in van het betrokken personeelslid van het OCMW naar de gemeente.

Het decreet laat op het vlak van de vast te stellen salarisschaal geen ruimte. Indien men algemeen directeur wordt bij de gemeente en krijgt een salarisschaal van 130% van de (organieke) betrekking van gemeentesecretaris. Aan de oude betrekkingen van gemeentesecretaris en van OCMW-secretaris komt een einde, dus ook aan de salarissen gekoppeld aan die oude betrekkingen.