Wat is het takenpakket van de adjunct-directeur?

Vanaf 1 januari 2019 bepaalt artikel 175 DLB dat de adjunct-algemeen directeur de algemeen directeur bijstaat in de vervulling van zijn ambt, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem. Hij/zij vervangt de algemeen directeur als hij/zij afwezig of verhinderd is.

In de overgangsfase zegt artikel 586 DLB dat de adjunct-algemeen directeur het ambt, de taken en de bevoegdheid uitoefent die de wetten en decreten aan de adjunct-gemeentesecretaris hebben toevertrouwd. Artikel 91 van het Gemeentedecreet voorziet in eenzelfde invulling.

Voor wat de niet aangestelde titularis betreft die bij uitzonderingsmaatregel ex artikel 589 DLB wordt aangesteld wordt de invulling niet specifiek geregeld. Het lijkt in elk geval duidelijk dat er in bepaalde gevallen, voor de gemeenten van + 60.000 inwoners, een onderscheid zal kunnen worden gemaakt en de AAD die ex artikel 586 DLB van rechtswege wordt aangesteld en

diegene die bij wijze van overgangs- en uitzonderingsmaatregel ex art. 589 wordt aangesteld. Dit zal zich ook weerspiegelen in taken en bevoegdheden. Het lijkt aangewezen dit vanaf 1 januari 2019 vast te leggen in het organisatiebeheersingssysteem.

Voor de adjunct-financieel directeur, bepaalt artikel 589 DLB dat deze de financieel directeur bijstaat in de vervulling van zijn/haar ambt, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem. Hij/zij vervangt tevens de financieel directeur bij afwezigheid of verhindering.