Wat is het gevolg van de overgangsregeling op de benoeming van de decretale graden in het OCMW? (artikel 581-583)

Antwoord

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarbij de statutaire benoeming bij het OCMW beëindigd wordt.

  • OCMW-secretaris/financieel beheerder wordt van rechtswege algemeen/financieel directeur.

Als een en dezelfde persoon hetzij door beide besturen werd aangesteld, hetzij op grond van een beheersovereenkomst beide ambten tegelijk uitoefent, wordt die van rechtswege aangesteld als algemeen directeur/financieel directeur bij de gemeente. Aangezien de functie binnen het OCMW ophoudt te bestaan, wordt hiermee de statutaire aanstelling bij het OCMW van rechtswege beëindigd en is betrokkene geen personeelslid meer van het OCMW (artikel 581 DLB). De besturen hoeven geen beslissing te nemen. Zij kunnen hiervan wel akte nemen.

Hetzelfde geldt voor de decretale graad van het OCMW die zich als enige kandidaat heeft gesteld (artikel 583 DLB).

  • OCMW-secretaris/financieel beheerder krijgt een terugvalpositie.

Als de OCMW-secretaris/financieel beheerder geen algemeen/financieel directeur wordt, dan wordt deze persoon op basis van artikel 589 van het DLB op persoonlijke titel en met behoud van de aard van zijn dienstverband en geldelijke anciënniteit aangesteld binnen de gemeente, het OCMW of bij een verzelfstandigde entiteit van de gemeente of verenging van het OCMW. In voorkomend geval bevestigen zowel de nieuwe als de voormalige werkgever de overstap naar de nieuwe functie waardoor de aanstelling als OCMW-secretaris/financieel beheerder beëindigd wordt.