Wat is een passende functie (overgangsregeling decretale graden)? Vereist de invulling ervan dat het organogram wordt gewijzigd? Moet er vooraf een functiebeschrijving worden opgemaakt? Welk orgaan beslist over de aanstelling in een passende functie?

Antwoord

Het begrip ‘passende functie’ wordt niet gedefinieerd in het decreet of de overgangsbepalingen. Het moet wel gaan om "een passende functie van niveau A".

In het verslag bij het huidige Rechtspositiebesluit, staat volgende toelichting:

"Het begrip ‘passende functie’ moet in die zin geïnterpreteerd worden. Het beoogt evenredigheid, en houdt in dat een herplaatsing in een functie van dezelfde rang gebeurt in een evenwaardige functie en niet uitmondt in een degradatie. Er moet ook een redelijk verband zijn tussen de aanleiding voor de herplaatsing (gezondheid of evaluatie), en de voorgestelde functie of functies. De overheden moeten rekening houden met de competenties en de belangstellingensfeer van het personeelslid."

En nog:

"Bij reorganisatie van de diensten moeten de overheden bij het verdwijnen van bepaalde functies voor de statutaire functiehouders een andere gelijkwaardige en zo veel mogelijk vergelijkbare functie zoeken binnen hun organisatie."

Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en het OCMW weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.

Om uit te klaren wat de positie is van de passende functie binnen de organisatiestructuur, wat de gezagsverhouding is van de passende functie ten opzichte van de directeursfunctie en of hieraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden, lijkt een aanpassing van het organogram noodzakelijk in zoverre de passende functie op het A-niveau nog moet gecreëerd worden. Als de niet als directeur aangestelde secretaris of financieel beheerder herplaatst wordt in een bestaande, vacante functie op het A-niveau is uiteraard geen wijziging van het organogram nodig.

Tot en met 1 januari 2019 hebben gemeente en OCMW elk een eigen organogram. In vele besturen wordt echter al pragmatisch met één organogram gewerkt. Vanaf 1 januari 2019 moeten de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn één gezamenlijk organogram vaststellen (artikel 161 DLB).

Indien de timing dit toelaat en er een consensus bestaat, lijkt het mogelijk vooraf reeds het organogram aan te passen aan de nog in te vullen passende functie. Indien er meerdere kandidaten zijn voor de directeursfunctie, moet erover gewaakt worden dat de wijziging van het organogram geen voorafname vormt op de nog te maken keuze door de gemeenteraad. In dat geval lijkt een wijziging/regularisatie beter plaats te vinden nadat de aanstellingsbesluiten werden genomen.

De functiebeschrijving wordt in het Rechtspositiebesluit gedefinieerd als de weergave van de functie-inhoud en van het functieprofiel, waaronder de competenties.

Indien de passende functie een bestaande functie binnen de gemeente of het OCMW vormt, kan gebruik gemaakt worden van de voorhanden zijnde functiebeschrijving. Indien het om een nieuwe functie gaat, wordt hiervoor een functiebeschrijving opgesteld, teneinde de functie-inhoud duidelijk te bepalen.

Indien de niet aangestelde functiehouder wordt aangesteld in een passende functie, zal dit ofwel bij de gemeente, ofwel bij het OCMW, ofwel bij een verzelfstandigde entiteit van de gemeente ofwel bij een vereniging van het OCMW zijn.

Afhankelijk hiervan zal het bijgevolg aan de aanstellende overheid van zowel het overdragende als het ontvangende bestuur toekomen om de aanstellingsbeslissing te nemen. Het betreft de overheid die de aanstellingsbevoegdheid heeft of toegewezen kreeg voor het overige personeel.

MvT: "Hierbij kunnen besturen ervoor opteren om de betrokkene in een passende functie aan te stellen in het eigen bestuur of via overdracht in het andere bestuur."