Wat is de uiterste datum waarop een principiële beslissing tot fusie kan genomen worden om te kunnen genieten van de in het fusiedecreet voorziene financiële bonus?

In het fusiedecreet is er geen deadline opgenomen voor de gemotiveerde principiële beslissing waarin de betrokken gemeenteraden hun gezamenlijke intentie tot samenvoeging kenbaar maken aan de Vlaamse Regering. Om in aanmerking te kunnen komen voor schuldovername is voor fusies die ingaan op 1 januari 2019 wel een uiterste datum voorzien in het decreet voor het nemen van een gezamenlijk voorstel tot samenvoeging, met name 31 december 2017. De Vlaamse Regering heeft een maximaal bedrag aan schuldovername vastgelegd van 500 euro/inwoner per fusietraject en een maximumbedrag van 200 miljoen euro voor alle vrijwillige fusies die ingaan op 1 januari 2019.

Enkel indien het totaalbedrag van 200 miljoen euro zou worden overschreden, komen slechts die samen te voegen gemeenten voor een schuldovername in aanmerking die als eerste met een gemotiveerde principiële beslissing, hun gezamenlijke intentie tot samenvoeging kenbaar hebben gemaakt aan de Vlaamse Regering. Dus op dat moment is de datum van principiële beslissing wel van belang.