Vanaf wanneer vangt de termijn van dertig dagen om zich kandidaat te stellen voor een directeursfunctie aan ? Wat zijn de vormvereisten?

Antwoord

De functiehouders beschikken over dertig dagen om zich kandidaat te stellen. In de memorie van toelichting wordt verduidelijkt dat het gaat om "dertig dagen vanaf de dag volgend op de dag van de oproep."

Bijgevolg gaat de termijn van dertig dagen maar in vanaf de dag die volgt op de dag van de oproepingsbrief.

Er worden geen vormvereisten gesteld in artikel 583 DLB. Het komt aan het college van burgemeester en schepenen toe om vast te stellen wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat gesteld heeft. In de oproepingsbrief wordt het best vermeld op welke wijze (schriftelijk, digitaal, aangetekend, …) en ter attentie van welk orgaan de kandidatuur wordt gericht.