Vanaf wanneer gaat de nieuwe salarisschaal voor de decretale graden van 130 % in ?

Antwoord

De verhoging met 30 % is decretaal bepaald en gaat zodoende in zodra de aanstelling als directeur plaatsvindt.

Voor de van rechtswege aangestelde directeurs die al een combi-functie uitoefenden is dit onmiddellijk, dit wil zeggen op de tiende dag na de publicatie van het decreet lokaal bestuur in het Belgisch Staatsblad. Dat de raad de salarisschaal ook concreet moet vaststellen (in de rechtspositieregeling van het personeel), neemt niet weg dat van zodra men directeur is, men ook aanspraakgerechtigd is op het decretaal voorziene salaris.

Voor de directeurs die na een externe (aanwerving/bevordering) of interne (oproeping functiehouders) procedure worden aangesteld zal de nieuwe salarisschaal ingaan vanaf de aanstelling.

Opgelet: in er zich na de interne oproep maar één titularis kandidaat stelt, vindt de aanstelling van rechtswege plaats "bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen." In dat geval zal dus pas nadat de termijn van dertig dagen verlopen is, de nieuwe salarisschaal van 130 % ingaan.