Valt een investeringsproject dat één van de samen te voegen gemeenten heeft gebudgetteerd in het meerjarenplan maar nog niet heeft aangevat onder de periode van lopende zaken zoals voorzien in het decreet over het lokaal bestuur? En is er bijgevolg geen verplicht overleg vereist tussen de gemeenten?

Antwoord

Vanaf het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging tot de samenvoegingsdatum treedt een periode van lopende zaken in. Tijdens die periode kunnen alleen maar handelingen worden gesteld die betrekking hebben op de lopende zaken. Handelingen die niet tot de lopende zaken behoren worden gesteld na een verplicht overleg tussen de gemeenten. Als een investeringsproject en de uitgaven (en eventueel ontvangsten) die daarmee samenhangen, al eerder opgenomen waren in de beleids- en financiële planning (meerjarenplan) van een gemeente die zal fuseren, is dat geen nieuw beleid. Bijgevolg valt het investeringsproject onder lopende zaken, zelfs al bevindt het project zich nog niet in de uitvoeringsfase, en is de fuserende gemeente niet verplicht te overleggen met de fusiepartner. Het is echter wel aangeraden om de fusiepartner op de hoogte te brengen van investeringen die nog zullen worden uitgevoerd.