Valt de beslissing tot het opnemen van een nieuw dossier, dat niet onder het dagelijks bestuur valt, in het meerjarenplan onder de overlegprocedure voorzien tijdens de ‘periode van lopende zaken’?

Vraag

Valt de beslissing tot het opnemen van een nieuw dossier, dat niet onder het dagelijks bestuur valt, in het meerjarenplan onder de overlegprocedure voorzien tijdens de ‘periode van lopende zaken’? Of is het enkel de uitvoering van het meerjarenplan dat onderworpen is aan de bepalingen van lopende zaken (bv. goedkeuren bestekken of gunningen)?

Antwoord

Of een voorafgaandelijk overleg al dan niet vereist is, hangt af van de financiële gevolgen en de aard van het nieuw dossier waar men over spreekt.

Als de opname van een nieuw dossier onder de lopende zaken valt, vallen de bijbehorende ramingen in het MJP niet onder de verplichte overlegprocedure. Voor de beslissingen om verbintenissen aan te gaan voor nieuwe dossiers die niet onder de lopende zaken (bv. belangrijke investeringen zoals een renovatie- of nieuwbouwproject) vallen is de verplichte overlegprocedure wel van toepassing.