Tegen wanneer moeten de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zich afstemmen op de regio’s?

De lokale besturen zullen de werkingsgebieden van hun samenwerkingsvormen afstemmen op de regio’s. Dit gebeurt meteen voor de nieuwe samenwerkingsverbanden, en ten laatste op 1 januari 2031 voor bestaande.

Een specifiek samenwerkingsverband kan echter een aanvraag indienen tot tijdelijk uitstel of definitieve afwijking (‘pas toe of leg uit’-principe). Deze aanvraag moet uitgaan van een concreet samenwerkingsverband (geen sector), grondig motiveren waarom het uitstel of de afwijking wenselijk is, en ingediend worden bij de bevoegde Vlaamse minister. De minister agendeert het voorstel op een ministerraad, waarna de Vlaamse Regering beslist.

Het goedkeuringstoezicht wordt afgeschaft voor samenwerkingsverbanden die binnen de grenzen van een referentieregio vallen. Het wordt vervangen door een meldings- en publicatieplicht en een voorafgaand niet-bindend advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de statutenwijzigingen.