Op welke specifieke ondersteuning door het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen de lokale besturen die willen fusioneren rekenen?

Antwoord

Gemeenten die een fusie willen onderzoeken, kunnen individuele ondersteuning vragen aan ABB. Deze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen:

1. Fusiebegeleidingsteam

Op vraag van de fuserende gemeenten organiseert ABB een fusiebegeleidingsteam waarbij ze alle relevante partners (o.a. VVSG, gouverneur, …) samenbrengt.

2. Aanwezigheid intern platform centrale aansturing

Eens de fase van het draagvlakonderzoek is afgerond, wordt het verdere fusieonderzoek op lokaal vlak in principe aangestuurd door een gezamenlijk centraal forum (bv. stuurgroep), met een afvaardiging op hoog niveau van de betrokken besturen (bv. burgemeesters, secretarissen, …).

ABB kan, op vraag, als waarnemend lid aanwezig zijn op de vergaderingen van dit platform.

ABB neemt daar geen enkele rol op in het aansturen van het lokale traject, maar kan wel meer algemene vragen noteren en toezien op de overeenstemming van het lokale traject met het traject dat is uitgetekend in het fusiedecreet.

3. Onderzoek vragen

ABB staat in voor:

  • Het opvolgen van de vragen die worden genoteerd in de lokale stuurgroepen;
  • Het opvolgen van de mailbox fusies@vlaanderen.be, waar steeds alle vragen kunnen naar worden gericht;
  • Het zelf onderzoeken en beantwoorden van vragen die binnen het bevoegdhedendomein van ABB behoren;
  • Het dispatchen en opvolgen van vragen die tot het bevoegdhedendomein van andere Vlaamse sectoren of van de federale overheid behoren.