Moet voor de aanstelling van de financieel en algemeen directeur in dezelfde gemeente dezelfde procedure gevolgd worden ? Moet hetzelfde tijdspad aangehouden worden?

Antwoord

eenzelfde procedure volgen voor algemeen en financieel directeur wordt nergens verplicht voorgeschreven. Paragraaf 1 (secretarissen) en paragraaf 2 (financieel beheerders) van art. 583 DLB voorzien zelfstandig in een keuzemogelijkheid in hoofde van de gemeenteraad voor wat de aanstellingsprocedure betreft.

Het is ook niet verplicht hetzelfde tijdspad aan te houden. Vaak zal het immers zijn dat er al een gemeenschappelijk secretaris of financieel beheerder aanwezig is die van rechtswege algemeen/financieel directeur wordt, terwijl nadien voor de functie waar wel nog één of twee functiehouders in dienst zijn een aanstellingsbeslissing genomen moet worden na interne oproep dan wel aanwerving/bevordering.