Moet onder het salaris van 130 % voor de directeursfuncties een ‘all-in’ vergoeding worden begrepen ? Bevat dit ook eventuele andere vergoedingen of voordelen (bv. secretaris/bijzonder rekenplichtige politiezone, hulpverleningszone, …) ?

Antwoord

Overeenkomstig artikel 588 DLB is de salarisschaal van de directeur gelijk aan de salarisschaal van de secretaris of financieel beheerder verhoogd met 30 %. In de Memorie van Toelichting wordt hiervoor naar artikel 122 en 124 van het Rechtspositiebesluit van 7 december 2007 verwezen, dat de salarisschalen omvat voor de secretarissen en financieel beheerders.

Eventuele aanvullende vergoedingen die men geniet als secretaris of bijzonder rekenplichtige binnen een politiezone, zijn hier niet inbegrepen en vallen hier dus ook buiten in de overgang naar het decreet lokaal bestuur en de nieuwe rechtspositieregeling voor de directeursfuncties.

Vergoedingen die men geniet als secretaris of bijzonder rekenplichtige binnen een politie- of hulpverleningszone vallen onder federale regelgeving. Het decreet over het lokaal bestuur doet daar geen afbreuk aan.