Moet het aanstellingsbesluit van een directeur genomen worden in besloten zitting en met geheime stemming ?

Antwoord

Overeenkomstig artikel 583 DLB komt het aan de gemeenteraad van de gemeente toe om de directeurs aan te stellen. Artikel 28 van het Gemeentedecreet is nog tot 1 januari 2019 van toepassing. Dat bepaalt dat de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar zijn, behalve als het gaat om aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken. Ook na 1 januari 2019 voorziet het artikel 28 DLB in eenzelfde regeling. Personeelszaken zoals benoemingen gaan doorgaans gepaard met een bespreking over de persoonlijkheid van de kandidaten en raakt in dat geval aan de persoonlijke levenssfeer, zodat deze in besloten zitting plaatsvindt.

Op grond van artikel 35 van het Gemeentedecreet en artikel 35 DLB stelt de raad geheim over individuele personeelszaken.