Moet de gemeenteraad een beslissing nemen bij een aanstelling van rechtswege van een directeur?

Antwoord

Neen.

‘Van rechtswege’ betekent hier dat de aanstelling zich voltrekt zodra artikel 581 DLB in werking treedt. De gemeenteraad heeft in dit geval geen beslissings- of aanstellingsbevoegdheid. De gemeenteraad kan hoogstens kennis nemen van de aanstelling van rechtswege.

MvT: "Door de invulling van rechtswege is hij of zij vanaf de inwerkingtreding de algemeen directeur of financieel directeur als personeelslid van de gemeente en bedient hij of zij in dat ambt zowel de gemeente als het OCMW."

Krachtens artikel 588 DLB stelt de gemeenteraad wel de salarisschaal van de algemeen en financieel directeur vast. Dit betreft een declaratieve beslissing. De gemeenteraad is gebonden door het decreet dat bepaalt dat de salarisschaal van de algemeen en financieel directeur gelijk is aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris en financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 30 %. De geldelijke anciënniteit bepaalt de salaristrap in de salarisschaal.