Moet de adjunct-directeur altijd een personeelslid van de gemeente zijn ? Welk orgaan stelt de adjunct aan?

Antwoord

De adjunct moet altijd een personeelslid van de gemeente zijn. De niet aangestelde functiehouder wordt, hetzij aangesteld als adjunct-directeur bij de gemeente, hetzij in een passende functie bij de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde entiteit van beide besturen. Voor de aanstelling in een adjunct-functie is de gemeenteraad bijgevolg bevoegd. Indien een voormalige secretaris of financieel beheerder van het OCMW als adjunct wordt aangesteld, wordt hij of zij personeelslid van de gemeente.

Overeenkomstig artikel 41, tweede lid, 6° DLB komt het aanstellen van de adjunct-directeur toe aan de gemeenteraad, zonder mogelijkheid tot delegatie. Dat artikel treedt echter pas op 1 januari 2019 in werking, maar ook in de overgangsfase bepaalt artikel 43, §2, 7° van het Gemeentedecreet dat het aanstellen van de (adjunct-)secretaris en financieel beheerder een niet delegeerbare bevoegdheid in hoofde van de gemeenteraad vormt.