Kunnen investeringen die niet vallen onder het dagelijks bestuur nog opgenomen worden in een meerjarenplanaanpassing nadat het definitief voorstel tot fusie is genomen?

Vraag

Kunnen investeringen die niet vallen onder het dagelijks bestuur nog opgenomen worden in een meerjarenplanaanpassing nadat het definitief voorstel tot fusie is genomen? Indien ja, zijn er voorwaarden? Welke?

Antwoord

Dergelijke investeringen kunnen nog worden opgenomen in het (aangepaste) meerjarenplan. Op zich gelden daar geen bijzondere voorwaarden voor. Als het gaat om nieuwe investeringsprojecten (die de lopende zaken overstijgen) geldt wel het verplicht overleg in het kader van de lopende zaken voor die investeringen.

Of een voorafgaandelijk overleg al dan niet vereist is, hangt af van de financiële gevolgen en de aard van het project waar men over spreekt. Als het een belangrijke investering is (bv. een renovatie- of nieuwbouwproject) is overleg uiteraard vereist.

Let wel, de investeringskredieten die zijn vastgesteld door de samen te voegen gemeenten kunnen niet worden overgedragen naar het meerjarenplan van de fusiegemeente. De investeringskredieten die nodig zijn, zullen moeten worden hernomen in het meerjarenplan van de nieuwe gemeente.