Kan de nieuwe gemeente, indien de huidige functiehouders over een gelijkaardig diploma beschikken, besluiten om alleen o.b.v. het aantal dienstjaren onderscheid te maken bij de vergelijking van de titels en verdiensten?

Uitgebreide vraag (optioneel)

In artikel 358 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) staat dat de algemeen en financieel directeur door de nieuwe gemeenteraad worden aangeduid op basis van titels en verdiensten. Kan de nieuwe gemeente, indien de huidige functiehouders over een gelijkaardig diploma beschikken, besluiten om alleen o.b.v. het aantal dienstjaren onderscheid te maken bij de vergelijking van de titels en verdiensten?

Antwoord

Artikel 358 DLB bepaalt dat de algemeen directeur van de nieuwe gemeente wordt gekozen op basis van een systematische vergelijking van de titels en verdiensten van de kandidaten in het licht van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en, in voorkomend geval, van de toetsing aan de voorwaarden.

Met voorwaarden wordt bijvoorbeeld bedoeld een diplomavereiste, een ervaringsvereiste of het geschikt bevonden worden voor de functie door middel van een assessment. Het gaat om formele voorwaarden voor de toegang tot de functie die voor iedere kandidaat gelden. Het staat de gemeenteraad vrij dergelijke extra voorwaarden vast te stellen, maar de organisatie van bijvoorbeeld een assessment is uiteraard geen verplichting.

De competentievereisten slaan zowel op kenniscompetenties als op vaardigheden en attitudes en uiteraard op de managementcapaciteiten. Een grotere gemeente resulteert in een zwaardere verantwoordelijkheid voor het ambt van algemeen directeur. Voorbeelden daarvan zijn de taken met betrekking tot personeel, de grotere span of control, de grotere omvang van het budget, de interne controle enzovoort. Enkel focussen op het aantal dienstjaren lijkt minder relevant om de vergelijking te maken van de titels en verdiensten van de kandidaten. Het kan natuurlijk wel een (objectief) element van vergelijking zijn indien een bepaald aantal dienstjaren als voorwaarde is opgenomen in de functiebeschrijving, dit naast de andere voorwaarden zoals hierboven vermeld.