Kan de niet-aangestelde algemeen directeur in de nieuwe gemeente aangesteld worden als adjunct-algemeen directeur?

Antwoord

Volgens artikel 382 van het decreet over het lokaal bestuur zal de gewezen algemeen directeur of een gewezen financieel directeur van een samengevoegde gemeente, die niet als algemeen directeur respectievelijk financieel directeur van de nieuwe gemeente is aangesteld, met behoud van zijn geldelijke anciënniteit aangesteld worden hetzij als adjunct-algemeen directeur respectievelijk adjunct-financieel directeur bij de gemeente, hetzij in een passende functie van niveau A in de nieuwe gemeente.