Kan de gemeentesecretaris aanwezig blijven tijdens de behandeling van het agendapunt van ‘kennisname aanstelling van de algemeen/financieel directeur van rechtswege’ door de gemeenteraad ?

Antwoord

Artikel 88 van het Gemeentedecreet, dat nog van toepassing zal zijn tot 1 januari 2019, bepaalt dat de gemeentesecretaris de vergaderingen van de gemeenteraad bijwoont met adviserende taak. De verbodsbepaling van artikel 27, §1 Gemeentedecreet is echter door artikel 88, §3 ook van toepassing op de gemeentesecretaris. Dit artikel bepaalt dat men niet mag deelnemen aan de bespreking en stemming over een aangelegenheid waarin men een rechtstreeks belang heeft.

Maar het gaat hier om een loutere kennisgeving dat de algemeen directeur krachtens het decreet zelf aangesteld wordt. Er wordt beraadslaagd noch beslist. De gemeentesecretaris mag (moet) dus zeker aanwezig blijven.

Opgelet: door de invulling van rechtswege is de combi-functiehouder algemeen directeur vanaf de inwerkingtreding van de overgangsbepalingen van het DLB. Hij/zij zal dus als algemeen directeur de gemeenteraad en kennisname van dit agendapunt bijwonen.