Kan de gemeentesecretaris aanwezig blijven tijdens de behandeling van het agendapunt met betrekking tot de aanstelling van de algemeen directeur (niet van rechtswege)?

Antwoord

Neen. Op grond van artikel 27, §1 en 88, §3 Gemeentedecreet mag de gemeentesecretaris niet aanwezig zijn bij de behandeling van een agendapunt waarin hij een rechtstreeks belang heeft.

De gemeentesecretaris dient in dat geval de vergadering te verlaten (artikel 27, §1 en 172 DLB regelen eenzelfde verbod voor de algemeen directeur).