Kan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente een bedrag toekennen op basis van een reglement dat nog door de raad van een oorspronkelijke gemeente werd goedgekeurd?

Vraag

Kan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente een bedrag toekennen (bijvoorbeeld aan een sportclub) op basis van een reglement dat nog door de raad van een oorspronkelijke gemeente werd goedgekeurd?

Antwoord

Als het gaat om de uitbetaling van een schijf van de subsidie, die al in het jaar dat de samenvoegingsdatum voorafgaat, (bij besluit) toegekend werd, en bijvoorbeeld pas uitbetaald wordt nadat (een deel van) de werken voltooid zijn, gaat het louter om de uitvoering van een eerder genomen besluit m.b.t. het toe te kennen subsidiebedrag, en is dit mogelijk. De nieuwe gemeente treedt immers op de samenvoegingsdatum in de rechten en plichten van de samengevoegde gemeenten voor de roerende goederen die aan haar zijn overgedragen, met inbegrip van de rechten en plichten die voortvloeien uit de hangende en toekomstige gerechtelijke procedures. (…) De nieuwe gemeente neemt op de samenvoegingsdatum de rechten, plichten en lasten over die voortvloeien uit overeenkomsten van de samengevoegde gemeenten.

Als het gaat om een nieuwe subsidieaanvraag en dus een nieuw te nemen besluit om deze subsidie al dan niet toe te kennen, is artikel 351 van het decreet over het lokaal bestuur van toepassing. Behalve in geval van andersluidende bepalingen van dit decreet blijven in de samengevoegde gemeenten de besluiten, reglementen en verordeningen van toepassing op het grondgebied waarvoor ze zijn uitgevaardigd, tot op de dag dat ze door de bevoegde overheid worden opgeheven.

Ook hier zal de exacte formulering van het reglement (al dan niet beoordelingsmarge) van belang zijn, en is het aan te raden om deze beoordelingsmarge effectief te voorzien.