FAQ Strategische projecten

Als één van de samen te voegen gemeenten reeds een algemeen directeur heeft aangesteld en bij het ander bestuur wordt een waarnemend algemeen directeur aangesteld, komt deze waarnemer dan nog in aanmerking voor de aanstelling van algemeen directeur in de nieuwe gemeente vanaf 2019?
Als iemand beschikt over een deeltijdse aanstelling in twee verschillende lokale besturen en er volgt een aanstelling als directeur in één van de besturen, blijft de aanstelling in het andere bestuur dan deeltijds doorlopen?
Behoort een invulling van de directeursfuncties en gewaarborgde functies in overleg/consensus met de functiehouders tot de mogelijkheden ?
Beide functiehouders gaan in consensus akkoord wie directeur wordt, maar wensen de andere functiehouder in de wervingsreserve op te nemen. Aangezien voorgeschreven wordt dat men zich voor een opname in de wervingsreserve kandidaat moet stellen, komt men alsnog in een scenario van vergelijking van titels en verdiensten terecht. Hoe is het consensusmodel hiermee verzoenbaar ?
Bestaat de mogelijkheid om via een beheersovereenkomst beroep te doen op elkaars personeelsleden die optreden voor één specifieke gemeente?
Blijft de niet aangestelde functiehouder bij aanstelling in passende functie beschikken over de decretale bescherming tijdens het evaluatietraject (evaluatie op politiek niveau)?
Blijft de uittredende niet weerhouden financieel directeur in dienst als financieel directeur tot 31 december 2018 of tot het moment van de definitieve afsluiting van de jaarrekening 2018?
Blijven de evaluatiegesprekken die werden gevoerd voor de datum van samenvoeging van toepassing of moeten alle personeelsleden een evaluatiegesprek krijgen voor de start van de nieuwe gemeente?
Blijven de prijslijsten van de OCMW's geldig of moeten deze beslissingen ook hernomen worden in 2019?
De aangestelde algemeen directeur gaat in de loop van 2019 al met pensioen. Kan er nu al een dubbelloper aangesteld worden?
De statutaire medewerkers krijgen hun salaris van januari 2019 vooruitbetaald in december 2018, maar de nieuwe organisatie bestaat dan nog niet. Hoe moet hiermee worden omgegaan?
Dienen gemeenten met het oog op een fusie aparte organisatoren wijk-werken aan te duiden of kunnen ze dezelfde organisator aanwijzen?
Dienen gemeenten/OCMW die als gebruikers geregistreerd staan in het wijk-werken met het oog op een fusie nieuwe gebruikersovereenkomsten af te sluiten?
Gaan de door de gemeente verstrekte waarborgen automatisch over naar de nieuwe gemeente? Moet de waarborg herschreven worden bij de derde partij die de waarborg van de gemeente krijgt?
Gelden de voorwaarden uit artikel 589, §3 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB), namelijk voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden tot 31 december 2023 en de mogelijkheid om opgenomen te worden in de wervingsreserve tot een door de raad te kiezen datum, ook voor de nieuwe gemeente?
Heeft de deeltijdse prestatiebreuk gevolgen bij een aanstelling als directeur. Kan men van deeltijds naar voltijds gaan?
Hoe dienen fuserende gemeenten aankopen die gebruikt zullen worden vanaf de samenvoegingsdatum aan te pakken?
Hoe kan een hoger salaris voor een adjunct-functie gemotiveerd worden?
Hoe kan het ‘verplicht overleg’ tijdens de periode van lopende zaken concreet vorm gegeven worden?
Hoe lang kan een opgestarte selectieprocedure juridisch gezien uitgesteld worden omdat na de vacantverklaring onderhandelingen voor een fusie gestart zijn?

Pagina's