Kan de gemeenteraad in het verkiezingsjaar, en ook wat de fusie betreft een jaar van lopende zaken, op basis van een goedgekeurd reglement een subsidie toekennen?

Vraag

Kan de gemeenteraad in het verkiezingsjaar, en ook wat de fusie betreft een jaar van lopende zaken, op basis van een goedgekeurd reglement een subsidie toekennen (bijvoorbeeld aan een sportclub)?

Antwoord

De periode van ‘lopende zaken’ treedt krachtens artikel 11 van het fusiedecreet in vanaf het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging. Tijdens die periode kunnen alleen maar handelingen worden gesteld die betrekking hebben op de lopende zaken. Handelingen die niet tot de lopende zaken behoren worden gesteld na een verplicht overleg tussen de gemeenten.

Wanneer het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad vooraleer deze beslist heeft over het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging, zijn de beide gemeenten nog volledig ‘vrij’ om beleidsinitiatieven te nemen, ook indien die een grote financiële repercussie hebben. Het is immers niet gegarandeerd dat de beide gemeenten tegen eind 2017 ook effectief tot een gezamenlijk voorstel van samenvoeging komen.

Uiteraard is het aan te raden, eens gemeenten de intentie tot samenvoeging hebben geuit in een principiële beslissing, dat zij de betrokken partner betrekken bij de voorbereiding van het reglement.

Het goedkeuren van het subsidiereglement vooraleer het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging werd genomen is dan ook mogelijk, het nemen van een beslissing in een concrete subsidieaanvraag eveneens in dezelfde periode.

Indien de subsidieaanvraag en het besluit om de subsidie toe te kennen pas na goedkeuring van het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging gebeurt, vangt de periode van lopende zaken aan. Als de toe te kennen subsidie effectief over een groot bedrag betreft (en dus het dagelijks bestuur overstijgt), moet gekeken worden hoe het subsidiereglement precies is opgesteld:

  • Is het zo geformuleerd dat, indien een aanvrager aan een aantal ‘objectieve’ voorwaarden voldoet, hij recht heeft op deze (grote) subsidie, dan is er ook geen beoordelingsmarge en moet de gemeente de subsidie toekennen. Dan kan dit begrepen worden als een ‘lopende zaak’, nl. louter het uitvoeren van een goedgekeurd reglement.
  • Bevat het reglement een clausule die het college of de raad nog beoordelingsmarge geeft, en die het toekennen van een subsidie en/of het toegekende bedrag laat afhangen van een toetsing bvb. aan het beschikbare budget of inhoudelijke criteria die geval per geval te beoordelen zijn, dan is dit in geval van een dergelijk groot bedrag niet te catalogeren onder ‘lopende zaken’, en zal er verplicht overleg moeten gepleegd worden met de andere gemeente.