Hoelang blijven de subsidiereglementen van de oorspronkelijke gemeenten geldig na de eigenlijke fusie?

Hoelang blijven de subsidiereglementen van de oorspronkelijke gemeenten (bijvoorbeeld subsidiereglementen voor het toekennen van subsidies aan sport- of jeugdverenigingen, aan mantelzorgers voor hun zorg voor gehandicapten, aan landbouwers voor groenbemesting,… ) geldig na de eigenlijke fusie?

Artikel 13 van fusiedecreet (vanaf 1/1/2019 art. 351 DLB) bepaalt dat, behalve in geval van andersluidende bepalingen, de besluiten, reglementen en verordeningen van toepassing blijven in de samengevoegde gemeenten op het grondgebied waarvoor ze zijn uitgevaardigd, tot op de dag dat ze door de bevoegde overheid worden opgeheven. Subsidiereglementen blijven dus bestaan na 1 januari 2019 tot ze worden opgeheven (hier zijn geen andersluidende bepalingen voor opgenomen).