Hoe wordt het gerechtelijk kanton van de nieuwe gemeente bepaald?

Antwoord

De indeling in gerechtelijke kantons is een federale bevoegdheid (FOD Justitie). Er is een Vlaams-federale werkgroep opgericht die het impactonderzoek van Vlaamse fusies op federale bevoegdheden coördineert. Die werkgroep zal, als de samen te voegen gemeenten tot verschillende gerechtelijke kantons behoren, instaan voor het uitwerken van een afgestemd voorstel voor de nieuwe indeling van gerechtelijke kantons, waarbij rekening wordt gehouden met de indeling van provinciedistricten voor de provincieraadsverkiezingen in de Vlaamse kiesregelgeving.