Hoe verloopt de werving of bevordering voor de functie van directeur in de open procedure in de praktijk en stap per stap? (artikel 583, §1, vierde lid, artikel 587, 588 en 589 DLB)

Antwoord
  1. Functiebeschrijving

De gemeenteraad stelt de functiebeschrijving vast (cf. art. 23 BVR RPR en art. 588, §3 DLB). De functiebeschrijving van de secretaris/financieel beheerder van de gemeente en het OCMW en de omschrijving van de taken en bevoegdheden van de directeur in het decreet over het lokaal bestuur kunnen daarbij als belangrijke inspiratiebron gelden.

2. Salarisschaal

De gemeenteraad stelt de bijhorende salarisschaal van directeur vast. Op basis van artikel 588, §1 en §2, 2de lid van het DLB is [1] de nieuwe salarisschaal van de algemeen/financieel directeur gelijk aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris/financieel beheerder van de gemeente, verhoogd met 30%.

Dit wil zeggen dat de (organieke) salarisschaal die is vastgesteld op basis van artikel 122 en artikel 124 van het BVR RPR van 7 december 2007 wordt verhoogd met 30%.

3. Vaststelling van de aanwervings-/bevorderingsvoorwaarden  en het selectiereglement

3.1 De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast waaraan de kandidaten [2] moeten voldoen, en bepaalt hoe de selectie zal gebeuren. De raad doet dit overeenkomstig hoofdstuk II Aanwerving of hoofdstuk IX Bevordering van Titel III De loopbaan uit het BVR RPR, zoals deze in de lokale rechtspositieregeling werden vertaald. De bepalingen van artikel 24 van het BVR RPR (diploma en minimale selectieproeven), gelden daarbij uiteraard als minimum.

3.2 De selectiecriteria en de selectietechnieken worden afgestemd op de functiebeschrijving.

3.3 De raad kan bepalen dat kandidaten die al geslaagd zijn voor gelijkwaardige selectieproeven voor een functie bij het bestuur van secretaris of financieel beheerder, op hun vraag geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van deelname aan de selectieproeven voor respectievelijk algemeen of financieel directeur. De resultaten van die selectieproeven worden dan mee in aanmerking genomen bij de latere vergelijking van de titels en verdiensten.

4. Vacantverklaring en wervingsreserve

De gemeenteraad verklaart de betrekking vacant en bepaalt bij die gelegenheid of er een wervingsreserve wordt aangelegd en de duur ervan.

5. Het selectieproces

De selectiecommissie wordt samengesteld. Er wordt een openbare oproep gedaan en de concrete selectie wordt doorlopen, dit alles in overeenstemming met datgene wat daarover in de plaatselijke rechtspositieregeling werd uitgewerkt.

6. De aanstelling

6.1 De gemeenteraad gaat over tot de concrete aanstelling. De aanstelling moet formeel worden gemotiveerd. De Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 1991 is erop van toepassing.

6.2 De gemeenteraad stelt de datum van indiensttreding vast, bepaalt de duur en het verloop van de proefperiode (eveneens overeenkomstig datgene wat in de lokale rechtspositieregeling daaromtrent geregeld werd voor de decretale graden).

7. Proef en eedaflegging

De statutaire directeur wordt aangesteld op proef. Bij de indiensttreding legt de aangestelde persoon de eed af.

8. Opname in de wervingsreserve

Indien de gemeenteraad hiervoor opteerde, worden de niet-aangestelde laureaten opgenomen in de wervingsreserve.

9. Kennisgeving

Van de aanstellingsbeslissing wordt aan de betrokkenen kennis gegeven met vermelding van de beroepsmogelijkheden.

 

Noten:

[1] Bij de vaststelling van de salarisschaal van de nieuwe betrekking van algemeen/financieel directeur kan alleen rekening gehouden worden met de organieke salarisschaal van de betrekking van gemeentesecretaris / financieel beheerder van de gemeente. Met de salarisschaal die op persoonlijke titel in overgang zou zijn toegekend aan een secretaris of financieel beheerder kan geen rekening gehouden worden. Evenmin kan rekening gehouden worden met de mogelijke bestaande salaristoeslag (max 30% jaarsalaris) als gevolg van een uitbreiding van het takenpakket van secretaris respectievelijk financieel beheerder op grond van een beheersovereenkomst.

[2] Ook de huidige secretaris/financieel beheerder van het betrokken bestuur kan deelnemen. Zij worden op dezelfde wijze behandeld als de overige kandidaten voor de eerste aanstelling van een algemeen/financieel directeur.