Hoe verhouden de regio’s zich tot andere Vlaamse afbakeningen (bijvoorbeeld vervoerregio’s en eerstelijnszones)?

De regio’s zijn geen nieuwe structuur, maar worden de referentie voor de Vlaamse afbakeningen. Vlaanderen zal de werkingsgebieden van de door hem opgelegde of gestimuleerde samenwerking afstemmen op de regio’s.

Dit gebeurt meteen voor nieuwe samenwerkingsverbanden, en ten laatste op 1 januari 2025 voor bestaande. Voor de door Vlaanderen gestimuleerde samenwerkingsverbanden gaat de wijziging van de werkingsgebieden in bij de eerstvolgende erkennings- of subsidiëringsronde.

Een specifiek samenwerkingsverband kan echter een aanvraag indienen tot tijdelijk uitstel of definitieve afwijking (‘pas toe of leg uit’-principe). Deze aanvraag moet uitgaan van een concreet samenwerkingsverband (geen sector), grondig motiveren waarom het uitstel of de afwijking wenselijk is, en ingediend worden bij de bevoegde Vlaamse minister. De minister agendeert het voorstel op een ministerraad, waarna de Vlaamse Regering beslist.

De bovenstaande aanpak geldt voor:

  • eerstelijnszones, regionale zorgzones, geïntegreerd breed onthaal, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, initiatieven voor beschut wonen en de “1 gezin – 1 plan” samenwerkingsverbanden in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
  • intergemeentelijke samenwerking bovenlokaal cultuurdecreet, cultureel erfgoeddecreet, decreet bovenlokale jeugdwerking en bovenlokaal sportbeleid; vormingsregio’s van het decreet sociaal-cultureel volwassenwerk; UiTPAS-regio’s binnen de uitvoering van de beheersovereenkomst met Publiq in het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
  • intergemeentelijke samenwerking voor lokale regie sociale economie en voor wijk-werken in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie;
  • vervoerregio’s in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken;
  • woonmaatschappijen en intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid;
  • gebiedsgerichte werking omgevingsbeleid;
  • energiehuizen;
  • intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en regionale landschappen in het beleidsdomein Omgeving.