Hoe lang blijven reglementen en politieverordeningen van de oorspronkelijke gemeenten nog geldig na start van de nieuwe gemeente?

Er wordt een “overgangsperiode” in het decreet vrijwillige samenvoeging van gemeenten  opgenomen. Deze periode vangt aan op het moment dat de nieuwe gemeente van start gaat. Concreet betekent dit dat de besluiten, de reglementen en de verordeningen van de “oorspronkelijke“ gemeenten geldig blijven op het grondgebied van de oorspronkelijke gemeenten tot op de dag dat ze door de bevoegde overheid worden opgeheven.

Op deze algemene regel zijn in het decreet vrijwillige samenvoeging van gemeenten  een aantal uitzonderingen gemaakt (artikelen 29, 31, 36, 55 en 56):

  • voor de reglementen betreffende de gemeentelijke belastingen en retributies wordt de overgangsperiode beperkt tot maximum één jaar. Na het verstrijken van dit jaar worden de gemeentelijke belastingen of retributies van rechtswege opgeheven.
  • voor de vaststelling van het organogram  en  de rechtspositieregeling geldt een termijn van orde van  één jaar. De mogelijkheid tot vaststelling van een tussentijdse rechtspositieregeling die van toepassing is op de nieuw aan te stellen personeelsleden van de nieuwe gemeente vanaf de samenvoegingsdatum en die geldt tot de inwerkingtreding van de rechtspositieregeling van de nieuwe gemeente is eveneens voorzien.

Relevante regelgeving

Artikelen 13, 29, 31, 36, 55 en 56 van het decreet vrijwillige samenvoeging van gemeenten