Hoe kunnen individuele samenwerkingsverbanden een tijdelijk uitstel of een definitieve afwijking van regiovorming krijgen?

Nieuwe samenwerkingsverbanden moeten hun werkingsgebied meteen afstemmen op de regio’s. Bestaande samenwerkingsverbanden moeten zich aanpassen tegen 1 januari 2025 als zij worden opgelegd of gestimuleerd vanuit Vlaanderen, of tegen 1 januari 2031 als het gaat om intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die uitgaan van de lokale besturen.

Een specifiek samenwerkingsverband kan echter een aanvraag indienen tot tijdelijk uitstel of definitieve afwijking (‘pas toe of leg uit’-principe). Deze aanvraag moet uitgaan van een concreet samenwerkingsverband (geen sector), grondig motiveren waarom het uitstel of de afwijking wenselijk is, en ingediend worden bij de bevoegde Vlaamse minister. De minister agendeert het voorstel op een ministerraad, waarna de Vlaamse Regering beslist.