Hoe is de indeling in regio’s ontstaan?

De kadernota van 9 oktober 2020 bevatte de visie van de Vlaamse Regering op regiovorming en gaf een aanzet tot afbakening van 13 referentieregio’s. Dit voorstel werd geïnspireerd door de gebieden met een burgemeestersoverleg en de resultaten van de regioscreening uit 2012.

Daarna werd over het voorstel advies gevraagd van de provinciegouverneurs: zij verzamelden de feedback van de lokale besturen in hun provincie en bezorgden een gecoördineerd advies. Ook de Vlaamse beleidsdomeinen met regionale afbakeningen werd gevraagd een advies te formuleren.

Na het ontvangen van deze informatie ging de Vlaamse Regering aan de slag voor de definitieve afbakening. Op 12 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe kadernota goed met de indeling in 17 regio’s en het vervolgtraject van regiovorming.