Is er voor de fusie van de OCMW’s een aparte beslissing nodig?

Is er voor de fusie van de OCMW’s een aparte beslissing nodig? En dient dit dan ook federaal te gebeuren?

Ingevolge de Vijfde Staatshervorming (bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende de overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen) zijn de gewesten sinds 1 januari 2002 bevoegd voor o.a. het wijzigen of corrigeren van de grenzen van de provincies en van de gemeenten, met uitzondering van de grenzen van de gemeenten genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en van de gemeenten Komen-Waasten en Voeren.

De gemeenschappen zijn sedert de Vierde Staatshervorming (bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur) bevoegd voor “het beleid inzake maatschappelijk welzijn, met inbegrip van de organieke regels betreffende de OCMW’s (artikel 5, §1, II, 2).”. Vermits de samenvoeging van gemeenten ook de samenvoeging van de OCMW’s die deze gemeenten bedienen tot gevolg heeft, schrijft het decreet van 24 juni 2016 over de vrijwillige samenvoeging van gemeenten tevens en naar analogie de regels voor die gelden voor deze samenvoegingsoperatie.

Een aparte beslissing is dus niet nodig, noch heeft de federale overheid hier een bevoegdheid in. De raden voor maatschappelijk welzijn wijzen moeten in onderling overleg wel één van de OCMW-secretarissen aanduiden die optreedt als OCMW-secretatis-coördinator en één van de financieel beheerders die optreedt als financieelbeheerder-coördinator (artikel 39 van het fusiedecreet - tenzij de gemeentesecretaris of de gemeentelijk financieel beheerder het mandaat uitoefent).