Dienen gemeenten met het oog op een fusie aparte organisatoren wijk-werken aan te duiden of kunnen ze dezelfde organisator aanwijzen?

Vraag

1. Dienen gemeenten met het oog op een fusie aparte organisatoren wijk-werken aan te duiden of kunnen ze dezelfde organisator aanwijzen? 

2. Hoe moet het in het kader van een fusie verder met een vzw die opgericht werd door één van de samen te voegen gemeenten, het OCMW en het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (PWA)? Kan de vzw gewoon verder blijven bestaan (indien gewenst door het bestuur) en is de nieuwe gemeente dan de rechtsopvolger van de vzw? Is de nieuwe structuur van wijkwerken dan de rechtsopvolger van het PWA?

Antwoord

1. Omdat de gemeenten nog niet gefusioneerd zijn, zijn beide gemeenten apart gehouden tot het oprichten of aanduiden van een organisator wijk-werken. Dit kunnen 2 aparte organisatoren zijn, maar het is aangeraden om dezelfde organisator aan te wijzen in beide gemeenten. Concreet zijn er 2 mogelijkheden:

 1) Men wacht de fusie af en laat de nieuwe gemeente een organisator aanwijzen. In afwachting zal VDAB voor beide gemeenten de rol van organisator vervullen, zoals voorzien in art. 14, §1, 3° van het decreet betreffende wijk-werken.

 2) Men start apart op met wijk-werken, waarbij elk van beide gemeenten een organisator aanwijst. Hier zijn opnieuw 2 mogelijkheden:

a) beide gemeenten kiezen voor dezelfde organisator.

b) de gemeenten kiezen elk voor een andere organisator. Dit is ook mogelijk, maar om de continuïteit te waarborgen in kader van het wijk-werken werd in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende wijk-werken het volgende opgenomen: "Art. 21. In geval van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten blijven de keuzes en de oprichtingen van de oorspronkelijke gemeenten voor de regie en organisatie van het wijk-werken behouden tot het moment dat de nieuwe gemeente een beslissing neemt met toepassing van artikel 13, § 1, 2°, of artikel 14 van het Wijk-werkendecreet van 7 juli 2017." Concreet wil dit zeggen dat de keuzes van de 'oude' gemeenten behouden blijven na de fusie tot de nieuwe gemeente een nieuwe beslissing neemt tot aanduiding/oprichting van een organisator. De nieuwe gemeente zal in dat geval met 2 organisatoren moeten werken tot de nieuwe beslissing in de gemeenteraad wordt genomen.

Ongeacht op welke manier men te werk zal gaan zal de organisator moeten aangeduid worden conform de bepalingen van het wijk-werkendecreet van 7 juli 2017 en het uitvoeringsbesluit (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2017/07/07/2017020491/justel).

2. Gezien het huidige PWA-stelsel zal verdwijnen, zal er ook voor de PWA-vzw's actie moeten ondernomen worden (hun statutair doel zal immers minstens gedeeltelijk ongeldig worden). Rechtsopvolging van de PWA-vzw's naar de organisator wijk-werken is zeker geen automatisme. Dit kan eventueel het geval zijn als de bestaande vzw zou worden omgevormd tot een EVA-vzw, maar dan dienen enkele voorwaarden gevolgd te worden: http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/gemeentelijke-verzelfstandiging.... Bij de andere vormen van organisator lijkt rechtsopvolging op het eerste zicht niet mogelijk, gezien hier wordt samengewerkt tussen meerdere gemeenten.