Is de overlegprocedure tijdens de lopende zaken ook van toepassing bij het aanpassen van het meerjarenplan?

Is de overlegprocedure, voorzien tijdens de periode van lopende zaken in het fusiedecreet, ook van toepassing bij het aanpassen van het meerjarenplan?

De overlegprocedure, voorzien tijdens de periode van lopende zaken in het fusiedecreet, is niet verplicht voor de aanpassingen van het meerjarenplan die in 2017-2018 gebeuren en voor de opmaak van het budget 2018 (en eventuele budgetwijzigingen 2017 en 2018). Door de vaststelling van die beleidsrapporten worden geen verbintenissen aangegaan. Die beleidsrapporten bevatten ook geen kredieten voor 2019 en later, behalve als het zou gaan om investeringsenveloppes die een langere looptijd hebben dan tot 2018.

Bovendien zijn de budgetten die samengevoegde gemeenten vóór de samenvoegingsdatum hebben vastgesteld en die betrekking hebben op boekjaren na de samenvoegingsdatum, vanaf de samenvoegingsdatum van rechtswege niet meer uitvoerbaar. Dat geldt ook voor de kredieten die zijn opgenomen in (meerjarige) investeringsenveloppes die de bestuursperiode of die van het meerjarenplan overschrijden. Dat betekent dat investeringskredieten die zijn opgenomen in investeringsenveloppes, vastgesteld door de samengevoegde gemeenten, niet automatisch worden overgedragen naar het budget van de nieuwe gemeente. De investeringskredieten die nodig zijn zullen moeten hernomen worden in het meerjarenplan van de nieuwe gemeente.

De financiële nota van de aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019 die ook het boekjaar 2019 omvat (en 2020 bij een aanpassing in 2018) geeft in principe alleen maar een zicht op de financiële gevolgen en doorrekening van de beslissingen van de voorgaande periode(s).

Dat alles neemt niet weg dat het aan te raden is om in de context van een fusie een budgetwijziging en aanpassing van het meerjarenplan voorafgaandelijk met de fusiepartner te overleggen. Op die manier kan men voldoende duiding/toelichting geven over de noodzaak,  inhoud en eventuele (financiële) gevolgen van de aanpassing. Bij aangelegenheden die de lopende zaken zouden overstijgen (bv. nieuwe investeringsprojecten) is voorafgaandelijk overleg verplicht (daarvoor niet noodzakelijk over het hele meerjarenplan).