Blijven de prijslijsten van de OCMW's geldig of moeten deze beslissingen ook hernomen worden in 2019?

Vraag

Artikel 369 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat alle reglementen over de gemeentelijke belastingen of retributies, goedgekeurd door de gemeenteraden van de samengevoegde gemeenten,  hun rechtskracht behouden voor het grondgebied van de samengevoegde gemeenten waarvoor de respectievelijke reglementen zijn goedgekeurd, tot op de dag dat ze door de gemeenteraad van de nieuwe gemeente worden opgeheven. In elk geval worden die reglementen van rechtswege opgeheven één jaar na de samenvoegingsdatum.
Blijven de prijslijsten van de OCMW's geldig of moeten deze beslissingen ook hernomen worden in 2019?

Antwoord

Artikel 375 DLB zegt:

Artikel 351 DLB is van toepassing op de samengevoegde OCMW's, met dien verstande dat "gemeenten" wordt gelezen als "OCMW's" en "gemeenteraad" wordt gelezen als "raad voor maatschappelijk welzijn".

Artikel 351 DLB: Behalve in geval van andersluidende bepalingen van dit decreet blijven in de samengevoegde gemeenten de besluiten, reglementen en verordeningen van toepassing op het grondgebied waarvoor ze zijn uitgevaardigd, tot op de dag dat ze door de bevoegde overheid worden opgeheven.

De tariefreglementen (prijslijsten) vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, blijven dus geldig op het grondgebied van de vroegere gemeente zolang zij niet opgeheven worden door de nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn.