Betreft de schuldovername van 500 euro per inwoner die voorzien wordt bij fusie enkel de uitstaande schuld , of de uitstaande schuld inclusief de intresten?

Door de schuldovername neemt de Vlaamse overheid als nieuwe debiteur een deel van de uitstaande schulden van de vroegere debiteurs (gemeenten, autonome gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn) over. De 500 euro per inwoner (maximaal) schuldovername slaat dus op de uitstaande schuld. De Vlaamse overheid is uiteraard verplicht om voor die overgenomen schuld zowel de kapitaalaflossingen als de intresten terug te betalen aan de betrokken financiële instellingen.

Het schuldovernamebedrag wordt bepaald op basis van de schuldsituatie per 31 december 2016. De eigenlijke overname van de schulden door de Vlaamse overheid gebeurt echter maar op het einde van de maand die volgt op de bekendmaking van het samenvoegingsdecreet. De kapitaalsaflossingen en intresten die vervallen voor de effectieve datum van de schuldovername door de Vlaamse overheid blijven ten laste van de gemeenten.