Behoort een invulling van de directeursfuncties en gewaarborgde functies in overleg/consensus met de functiehouders tot de mogelijkheden ?

Antwoord

Ja.

Om de overgang zo vlot en transparant mogelijk te doen verlopen, hetgeen de bekommernis van de decreetgever uitmaakt (MvT), kan in onderling overleg en overleg met het beleid tot een gedragen consensusvoorstel met invulling van de directeursfuncties en passende functies worden gekomen. Overleg lijkt ook evident vanuit de adviserende rol die de secretarissen en financieel beheerders decretaal toegewezen krijgen. De functiehouders zijn goed geplaatst om te adviseren over de invulling van de functie van directeur en over welke passende functie of adjunct-functie ingepast kan worden in de organisatie.

Eén en ander neemt evenwel niet weg dat het primaat van de politiek steeds moet gerespecteerd worden en ook de aanstellingsbevoegdheid en -opdracht van de gemeenteraad gevrijwaard moet blijven. Daar kan het overleg geen afbreuk aan doen.