Zou het nieuwe OCMW in zijn statuten kunnen bepalen dat vaste benoemingen uitgesloten zijn?

Antwoord

Hoewel het OCMW een aparte rechtspersoon blijft is het OCMW niet vrij om een eigen rechtspositieregeling vast te stellen. 

Artikel 186 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt immers het volgende:

"§1. De gemeenteraad stelt de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel vast.

De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van rechtswege van toepassing op het personeelslid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient en dat een betrekking bekleedt die ook bestaat bij de gemeente.”

De OCMW's moeten dus de gemeente volgen wat betreft de algemene bepalingen in de rechtspositieregeling. Ze kunnen dus niet autonoom beslissen over het al dan niet meer aanstellen van statutaire personeelsleden.

Bovendien is dit niet nieuw:  Ook het OCMW-decreet voorzag met artikel 104 in een gelijkaardige bepaling:

" § 1. De rechtspositieregeling van het personeel van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, is ambtshalve van toepassing op een personeelslid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, dat een betrekking bekleedt die ook bestaat bij de gemeente.”