Zou het nieuwe OCMW in zijn statuten kunnen bepalen dat vaste benoemingen uitgesloten zijn?

Zou het nieuwe OCMW in zijn statuten kunnen bepalen dat vaste benoemingen uitgesloten zijn?

Hoewel het OCMW een aparte rechtspersoon blijft na de inwerkingtreding van het DLB op 1 januari 2019 is het OCMW niet vrij om een eigen rechtspositieregeling vast te stellen. 

Artikel 186 DLB bepaalt immers het volgende:

"§1. De gemeenteraad stelt de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel vast.

De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van rechtswege van toepassing op het personeelslid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient en dat een betrekking bekleedt die ook bestaat bij de gemeente.”

De OCMW's moeten dus de gemeente volgen wat betreft de algemene bepalingen in de rechtspositieregeling. Ze kunnen dus niet autonoom beslissen over het al dan niet meer aanstellen van statutaire personeelsleden.

Bovendien is dit niet nieuw:  Ook het OCMW-decreet voorziet met artikel 104 in een gelijkaardige bepaling:

" § 1. De rechtspositieregeling van het personeel van de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, is ambtshalve van toepassing op een personeelslid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, dat een betrekking bekleedt die ook bestaat bij de gemeente.”