Wat houdt de 'overname van rechtswege' van personeel bij fusies in voor de historische gegevens van het personeel van beide besturen?

Antwoord

De nieuwe gemeente wordt als rechtsopvolger van rechtswege de verwerkingsverantwoordelijke (weliswaar voor een groter aantal gegevens).

De overdrachten van o.a. personeelsdossiers naar de nieuwe gemeente gebeuren ingevolge een wettelijke/decretale/reglementaire beslissing (tot fusie).

Voorafgaand aan die overdrachten moeten dus geen machtigingen worden aangevraagd bij de Gegevens-beschermingsautoriteit of Vlaamse Toezichtcommissie.

Samengevat: het fusiegebeuren op zich brengt dus geen extra verplichtingen met zich mee op het vlak van privacywetgeving. Zie hiervoor artikel 47 en 155 van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, AVG).